Inköp och Librisposter

Inköp och Librisposter

De tolv ”Selma”-biblioteken som i många år har haft bibliografisk service har under år 2013 provat att vara Librisbibliotek.

Syftet med projektet är att de tolv värmländska BookIT-biblioteken som har ett gemensamt biblioteksdatasystem, SELMA, ska använda den nationella databasen Libris, och att det ska inspirera andra folkbibliotek, så att Libris får ett bestånd av katalogposter som motsvarar även folkbibliotekens behov.

I och med att KB fått det samlade ansvaret för bibliotekssektorn är en gemensam nationell katalog högt upp på önskelistan för folkbiblioteken. Detta för att alla medborgare ska ha jämlik tillgång till information och litteratur, och att biblioteken ska ha tillgång till fria poster för att kunna bygga digitala tjänster. Projektet är en del i strategin att delta i en nationell katalog och om det också minskar kostnaderna för katalogposter är det positivt.

Projektbeskrivning

De tolv kommunbiblioteken som samarbetar i ett gemensamt system har beslutat sig för att bli Librisbibliotek. Under år 2013 har man ett gemensamt projekt för att se om man kan finna effektiva rutiner med hjälp av Libris.

Selmabiblioteken vill undersöka vilka konsekvenser det får för ett relativt stort BookIt-system att använda den nationella databasen Libris för att hämta katalogposter. Utvärderingen ska ge folkbiblioteken, främst BookIt-biblioteken i landet ett sakligt underlag för beslut om framtida vägval för sin katalogiseringsfunktion och databastillhörighet.

Syftet med projektet är att de tolv BookIt-bibliioteken som har ett gemensamt biblioteksdatasystem ska använda den nationella databasen Libris, och att det ska inspirera andra folkbibliotek, så att Libris får ett bestånde av katalogposter, som motsvarar folkbibliotekens intresse.

För värmlandsbiblioteken betyder det att man nu får fri metadata att bygga digitala bibliotekstjänster för att förbättra för användarna.  Fördelar som vi ser med en nationell katalog är dessutom rationell fjärrlånehantering, kostnadsfri tillgång till katalogposter och samverkan kring katalogisering i en gemensam bas.

Projektet innebär också en del förändringar i rutinerna på biblioteken. Idag köper man in medier och katalogposter på ett automatiserat och effektivt sätt. Det finns en oro att det blir mer arbete med det nya sättet att förvärva, att man saknar kompetens för det och att man måste ändra mycket i posterna manuellt. Projektet vill finna svar på detta och försöka finna nya effektiva arbetssätt.

Länsbiblioteket i Värmland är projektägare och samordnare inom styrgruppen för Selma.

Annonser